บริษัท ไร้ท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติความเป็นมา (About us)

     บริษัท ไร้ท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จากแรงบันดาลใจของคณะบุคคลผู้มีปณิธาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำงานเพื่อชุมชน สังคม และประเทศไทย โดยเป็นสื่อสารมวลชน เชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ที่เป็น ส่วนหนึ่งในการบูรณาการรังสรรค์ชุมชนสังคม ฅนคิดบวก แบ่งปันแง่คิดมุมมองสร้างสรรค์ ส่งเสริมทัศนคติที่ดี มองโลก มุมบวกต่อตนเองและส่วนรวม เปิดพื้นที่นำเสนอผลงาน สร้างกิจกรรมที่มี นวัตกรรมยังประโยชน์เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ RMC

     เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค AEC
ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์สื่อเชิงบวกครบวงจรอย่างมืออาชีพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

พันธกิจ RMC

     พัฒนาสื่อให้สร้างสรรค์ จรรโลงสังคมให้น่าอยู่ สร้างเรียนรู้ทัศนคติในมุมบวก

ค่านิยม RMC

     ช่องทางแห่งความสำเร็จ - Channel to Success หมายถึง องค์กรสื่อสารมวลชนที่เป็นช่องทางการสื่อสารนำพาไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ     ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยความร่วมมือกัน ของทุกคนในองค์กร


 

   

โครงการ ฅนคิดบวก

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสังคม “ฅนคิดบวก” ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จัก

และมีสมาชิกกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

พันธกิจ

 “ฅนคิดบวก ผนวกทำดี” พัฒนากระบวนการทางความคิด

ฝึกจิตสร้างกุศลส่งผลทัศนคติที่ดีของคนในชาติ 

 

คำนิยม ฅนคิดบวก

“ฅนคิดบวก” มุมมองของคนสร้างสรรค์ 

หมายถึง การร่วมสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
   

นิตยสารฅนคิดบวก (KON KID BUAK MAGAZINE) 

นิตยสารที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พัฒนาการคิดบวกให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน เป็นนิตยสารราย ๓ เดือน
 
     นิตยสารขอเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆที่จะขับเคลื่อนสังคม กลุ่มฅนคิดบวก ที่มีแนวทางความคิดในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีคุณค่า สร้างสรรค์ และคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเทศชาติเป็นหลัก เนื้อหานำเสนอการให้ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การสร้างความยั่งยืน ของสังคม การมีส่วนร่วม และนำเสนอแบบอย่างที่ดีของการเสียสละ นอกจากนี้ ยังมี Facebook และ Website ในการเป็นสื่อเผยแพร่สร้างฐานสมาชิก และแนวความคิดกลุ่มฅนคิดบวก สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันความรู้ข้อมูล สร้างสรรค์ และสามารถโหลด อ่านเนื้อหาสาระต่างๆของนิตยสารผ่านสื่อ Website ได้ฟรี อีกทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของ ไปยังกลุ่มฅนคิดบวก และผู้ที่สนใจทั่วไป
 

 
 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรม

1. นิตยสารราย 3 เดือน
2. Free download จาก www.konkidbuak.com
3. www.facebook.com/konkidbuakclub
4. Fanpage : ฅนคิดบวก
5. กลุ่มเป้าหมายชาย หญิง
6. กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
7. กลุ่มวัยทำงาน
8. กลุ่มผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง
9. กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
10. กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ
11. กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน
12. กลุ่มองค์กรธุรกิจภาคเอกชน
13. ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท

 

 

   

将双手和身体清洗干净,然后将身体擦干,赤裸上身丰胸产品。将按摩霜均匀地涂抹在乳房四周。将双手分别放在一侧乳房底部,从底部开始丰胸产品酒酿蛋,由下向上,由外向内推拿乳房,如此反复多次,至乳房微微发热即可。按照此方法坚持一段时间后丰胸食物,乳房下垂、扁平的问题将得到改善,长期坚持按摩,便可挺出丰满诱人的乳房丰胸方法